ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ)

Τα Σχέδια Βελτίωσης παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης, στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων και αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΒΟΡΒΙΛΑΣ & Συνεργάτες παρέχει υπηρεσίες σύνταξης φακέλων υποψηφιότητας σχεδίων βελτίωσης σε μεμονωμένους παραγωγούς, εκμεταλλεύσεις συνεργασίας, γεωργικές εταιρείες καθώς και συνεχή τεχνική στήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης των επενδυτικών σας σχεδίων μέχρι την αποπληρωμή της επιδότησης.

Ενδεικτικά μερικές από τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση, αφορούν σε:

- κτιριακές εγκαταστάσεις,

- μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό,

- εξοπλισμό αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος (ξεχωριστή προκήρυξη)

- καθώς και εξοπλισμό αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, κλπ.

Επιπλέον, στα πλαίσια του Μέτρου, προβλέπεται και η δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
 • Δήλωση ΟΣΔΕ 2017
 • Ε1 και Ε3 των τελευταίων τριών ετών
 • Εκκαθαριστικά των τελευταίων ετών
 • Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ από τον ανταποκριτή
 • Αποδεικτικό σπουδών/εκπαίδευσης/κατάρτισης (σχολείο, σχολή, κατεύθυνση, πανεπιστήμιο)
 • Αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων (ΚΕΚ , ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΕΛΕ)
 • Έγκριση Νέου Αγρότη (αν υπάρχει)
 • Έγκριση και ολοκλήρωση παλαιού Σχεδίου Βελτίωσης (εάν υπάρχει)
 • Βεβαίωση έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.
 • Έναρξη κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (Αντίγραφο έναρξης από Δ.Ο.Υ.)

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

 • Βεβαίωση μεταποιητή για αγορά προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ από τον ενδιαφερόμενο
 • Πιστοποιητικό Βιολογικών προϊόντων και Προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Σύσταση Νομικού Προσώπου
 • Απόφαση ένταξης στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης από Δ.Α.Α ή Α.Τ.Ε
 • Άδεια λειτουργίας (υφιστάμενος στάβλος, υφιστάμενη μεταποιητική μονάδα καθετοποίησης)
 • Έγκριση μελετών (διάθεσης λυμάτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων), άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης, άδεια οικοδομής για μελλοντική μονάδα
 • Συμβόλαιο κατοχής ακινήτου για μελλοντική μονάδα ή ενοικιαστήριο για 15 έτη
 • Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης σταβλικής εγκατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση κατά περίπτωση
 • Προτιμολόγια – Προσφορές
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου
 • Άδεια κυκλοφορίας τρακτέρ
 • Βεβαίωση από Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τα έτη ενασχόλησης με τη γεωργία
 • Απόδειξη πληρωμής γεωτεχνικού μελετητή σε τράπεζα