ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΠΑΑ)

Κατά το έτος 1991 ξεκίνησε στην Ελλάδα η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER η οποία αποτέλεσε την αρχή μια νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της LEADER δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τη "διαδρομή" ανάπτυξή τους.

 

Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων LEADER

Οι εφαρμογές της πρωτοβουλίας LEADER περιορίστηκαν σε περιοχές που παρουσίαζαν τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα και κυρίως σε ορεινές και μειονεκτικές. Ωστόσο, μετά την εμπειρία των εφαρμογών αυτών και παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, η προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ θα αφορά ορεινές, μειονεκτικές, αλλά και πεδινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας.

Tο Μέτρο αφορά δικαιούχους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα αλλά και άλλους φορείς, οι οποίοι δύναται να υλοποιούν έργα σύμφωνα με το σκοπό λειτουργίας τους. Οι παρεμβάσεις αφορούν έργα με προϋπολογισμό μέχρι 600.000 ευρώ.

Οι στόχοι του Leader

Γενικοί Στόχοι

Η ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας με διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, προώθηση της δικτύωσης και βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών

Ανάδειξη της Περιοχής ως Ιδανικού Τόπου Διαβίωσης και Τουριστικού Προορισμού Υψηλών Προδιαγραφών Ποιότητας

Ενίσχυση της Εταιρικότητας και της Εξωστρέφειας με Δημιουργία Προϋποθέσεων Οικονομικής και Κοινωνικής Σύγκλισης

 

Ειδικοί Στόχοι
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα
Διαφοροποίηση και Ενίσχυση της Αγροτικής Απασχόλησης με Έμφαση στο Τρίπτυχο "Τουρισμός – Τοπικά Προϊόντα - Ποιότητα"
Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, της Δικτύωσης και της Ποιότητας - Αναγνωρισιμότητας των Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Βελτίωση - Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος και Ανάδειξη της Φιλοσοφίας του "Ευ Ζην"
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Αγροτικού Πληθυσμού
Ανάδειξη της Ταυτότητας και της Τοπικής Ιδιαιτερότητας των Χωριών
Προστασία, Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων
Ενίσχυση της Δικτύωσης και των Συνεργασιών σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο
Δημιουργία - Ενδυνάμωση Συλλογικών Σχημάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής